جدیدترین فایل ها

جريان لغزشي كوئت-پوازيه بين دو صفحه موازي حاوي محيط متخلخل با شار گرماي ثابت ديوار

جريان لغزشي كوئت-پوازيه بين دو صفحه موازي حاوي محيط متخلخل با شار گرماي ثابت ديوار

انتقال حرارت جابهجايي يكي از فرايندهاي مهم مهندسي است. دراين مقاله انتقال حرارت جابهجايي اجباري يك جريان كوئت-پوازيه بين دو صفحه موازي حاوي محيط متخلخل با شار گرماي ثابت ديوار مورد بررسي قرار ...

2,500 تومان

بهبود مانورپذيري خودرو سنگين مفصلي با ارائه يكسيستم كنترلي تركيبي

بهبود مانورپذيري خودرو سنگين مفصلي با ارائه يكسيستم كنترلي تركيبي

در اين مقاله بمنظور بهبود مانورپذيري و پايداري خودرو سنگين مفصلي 1، يك سيستم كنترل تركيبي ارائه شده است. در ابتدا يك مدل ده درجه آزادي از خودرو مفصلي ارائه مي گردد. در مرحله بعد زير سيستم هاي ...

2,500 تومان

كنترل پايداري خودرو با استفاده از كنترلر هوشمند بر مبناي يادگيري عاطفي مغز BELBIC

كنترل پايداري خودرو با استفاده از كنترلر هوشمند بر مبناي يادگيري عاطفي مغز BELBIC

براي كنترل رفتار خودرو در جايي كه نيروي چسبندگي بين تاير وجاده ناچيز ميشود از سيستم ترمزگيري ديفرانسيلي در چرخها استفاده ميشود. با افزايش كنترل شده فشار ترمز گيري بر روي چرخهاي يك سمت نسبت به ...

2,500 تومان

كنترل پايداري خودرو با استفاده از كنترلر هوشمند بر مبناي يادگيري عاطفي مغز BELBIC

كنترل پايداري خودرو با استفاده از كنترلر هوشمند بر مبناي يادگيري عاطفي مغز BELBIC

براي كنترل رفتار خودرو در جايي كه نيروي چسبندگي بين تاير وجاده ناچيز ميشود از سيستم ترمزگيري ديفرانسيلي در چرخها استفاده ميشود. با افزايش كنترل شده فشار ترمز گيري بر روي چرخهاي يك سمت نسبت به ...

2,500 تومان

بررسي عددي توزيع فشار و جريان در منيفولد هاي پيل سوختي و شبيه سازي آنها در نرمافزار FLUENT

بررسي عددي توزيع فشار و جريان در منيفولد هاي پيل سوختي و شبيه سازي آنها در نرمافزار FLUENT

پيل سوختي 1 يكي از پركاربردترين وسايل توليد الكتريسيته درسال هاي اخير ميباشد. در ساختار توده پيل سوختي از راهگاههايي(منيفلدهايي) 2 جهت رساندن گاز به كانالهاي سلهاي 3 مختلف استفاده ميشود. در اين ...

2,500 تومان

پکیج افزایش لایک،کامنت،فالوور و ... در اینستاگرام

پکیج افزایش لایک،کامنت،فالوور و ... در اینستاگرام

پکیج و آموزشی فوق العاده برای دوست داران اینستاگرام دانلود نرم افزار های افزایش لایک , کامنت و فالوور اینستاگرام ۱۰۰% واقعی برای اندروید و آموزش های مربوطه در یک پکیج ویژه   بهترین پکیج ...

7,500 تومان

بررسي و مدلسازي رفتار نفوذپذيري الياف تحت فشار

بررسي و مدلسازي رفتار نفوذپذيري الياف تحت فشار

در طي فرآيندهاي توليد كامپوزيت، ازجمله عواملي كه بر روي زمان پرشدن قالب تاثير گذار است، رفتار مربوط به نفوذپذيري الياف مورد استفاده در فرآيند ميباشد. فشار اعمالي يكي از عواملي است كه بر مقدار ...

2,500 تومان

طراحي كانديشنر جهت تونل باد تايپ تست رادياتورهاي نيروگاهي

طراحي كانديشنر جهت تونل باد تايپ تست رادياتورهاي نيروگاهي

در طراحي تونلهاي باد، المانهاي مختلفي در سر راه جريان قرارميگيرند. بسته به نوع تونل باد و تستي كه در آن انجام ميشود اين المانها، انتخاب و طراحي ميشوند تا شرايط مورد نياز براي تستيدقيق و معتبر ...

2,500 تومان

كاهش گاز مصرفي در كوره هاي آند مجتمع مسسرچشمه

كاهش گاز مصرفي در كوره هاي آند مجتمع مسسرچشمه

در مرحله احيا از گاز طبيعي استفاده ميشود بنابراين نحوه اختلاط گاز طبيعي با مس مذاب پارامتري مهم در زمينه مصرف گاز ميباشد. واكنشاحيا پس از اختلاط گاز طبيعي با مس صورت ميگيرد، با توجه به اينكه مس ...

2,500 تومان

بررسي آزمايشگاهي ضريب نيروي پساي سيلندر ثابت و چرخان با استفاده از روش wake-survey وتداخل دنباله با لايه مرزي صفحه صاف

بررسي آزمايشگاهي ضريب نيروي پساي سيلندر ثابت و چرخان با استفاده از روش wake-survey وتداخل دنباله با لايه مرزي صفحه صاف

يكي از راههاي كاهش پديده جدائي از بين بردن اختلاف سرعت بين سيال و سطح جسم ميباشد كه ساده ترين روش براي آن، چرخش سطح يك سيلندر دايره اي ميباشد .در اين تحقيق به بررسي دنبالهسيلندر با مقطع دايرهاي ...

2,500 تومان

مقايسه روشهاي مختلف رديابي سطح آزاد در شبيه سازي عددي ناپايداري رايلي-تيلور

مقايسه روشهاي مختلف رديابي سطح آزاد در شبيه سازي عددي ناپايداري رايلي-تيلور

در اين مقاله ناپايداري رايلي-تيلور به صورت عددي شبيه سازي گرديده است. كد تهيه شده قادر به تحليل مسائل با سطح آزاد و غيردائم است. براي تعيين موقعيت سطح آزاد از سه روش حجم سيال، لولست و تركيب حجم ...

2,500 تومان

بررسي تاثير موتور احتراقي بر عملكرد خودروي هيبريدي موازي و ارائه الگوريتم انتخاب موتور

بررسي تاثير موتور احتراقي بر عملكرد خودروي هيبريدي موازي و ارائه الگوريتم انتخاب موتور

كاهش منابع نفتي، افزايش هزينههاي توليد و فروش بنزين، افزايش گازهاي گلخانهاي و گرم شدن زمين موجب شده است تا روشهايي براي بهبود كاركرد موتورهاي بنزيني پيشنهاد شود. در اين ميانخودروهاي هيبريدي ...

2,500 تومان