جدیدترین فایل ها

تاثير تعداد مش بر فاكتور شدت تنش مودهاي شكست دراستخوان كورتيكال

تاثير تعداد مش بر فاكتور شدت تنش مودهاي شكست دراستخوان كورتيكال

در اين تحقيق به بررسي تاثير تعداد مش بر فاكتور شدت تنش مودهاي اول، دوم و تركيبي استخوان كورتيكال گاو پرداخته شده است. به اين منظور از استخوان تيبياي گاو جهت ساخت نمونه هاي كششي استاندارد مورد ...

2,500 تومان

بررسي عددي كاهش ميزان سطح تراز نويز در ايستگاههاي تقليل فشارگاز درون شهري

بررسي عددي كاهش ميزان سطح تراز نويز در ايستگاههاي تقليل فشارگاز درون شهري

توسعه صنعت و افزايش جمعيت باعث درخواست روز افزون انرژي خصوصاً گاز طبيعي شده است. بعضاً اين افزايش غير قابل پيش بيني در تقاضاي انرژي باعث تحت الشعاع قرار دادن تاسيسات وابسته به آن گرديده. يكي از ...

2,500 تومان

بررسي جريان هوا و همرفت از ميان روتور هواخور با پره هاي شعاعي صاف با لبه هاي گرد

بررسي جريان هوا و همرفت از ميان روتور هواخور با پره هاي شعاعي صاف با لبه هاي گرد

در اين مقاله جريان هوا و همرفت از ميان روتور هاي هواخور با استفاده از روش مكانيك سيالات محاسباتي و به كمك نرم افزار Fluent مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج به دست آمده از لحاظ كيفي با نتايج تجربي و ...

2,500 تومان

بررسي بهينه سازي مصرف انرژي با سيستمهاي كنترل هوشمند در موتورخانه

بررسي بهينه سازي مصرف انرژي با سيستمهاي كنترل هوشمند در موتورخانه

در اين مقاله براي برسي اصول بهينه سازي مصرف سوخت و انرژي توسط سيستمهاي كنترل هوشمند در موتورخانه مي باشد.مقاله حاضر از روش فعلي تنظيم ترموستات ديگها و پمپها،قابليت اعمال خاموشي و يا كنترل ...

2,500 تومان

بررسي اثر دما و فشار بركاركرد كنتورهاي ديافراگمي

بررسي اثر دما و فشار بركاركرد كنتورهاي ديافراگمي

ازآنجائيكه درصد زيادي از گاز توليدي در بخش خانگي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، كنتورهاي ديافراگمي بعنوان يكي از پركاربردترين وسايل سنجش و اندازه گيري حجم گاز مصرفي، سهم ويژه‌اي را بخود ...

2,500 تومان

بررسي اثر پارامترهاي فرآيند بر روي توزيع ضخامت در كشش عميق هيدرومكانيكي

بررسي اثر پارامترهاي فرآيند بر روي توزيع ضخامت در كشش عميق هيدرومكانيكي

توزيع ضخامت يكي از پارامترهاي مهم در شكل دهي ورق به روش هيدروفرمينگ مي باشد. توزيع ضخامت نامناسب در پايان فرآيند موجب توليد قطعه نامطلوب مي شود. در اين پژوهش شبيه سازي فرآيند كشش عميق ...

2,500 تومان

ارزيابي احتمال وقوع ترك خستگي و شكست در لوله ي حفاري تحت تاثير سيال حفاري

ارزيابي احتمال وقوع ترك خستگي و شكست در لوله ي حفاري تحت تاثير سيال حفاري

با افزايش عمق چاه هاي نفت و گاز ميزان خرابي لوله هاي حفاري تاثير زيادي در افزايش هزينه هاي عمليات حفاري دارد.لذا خستگي به عنوان يكي از مهمترين عوامل خرابي و سوراخ شدگي لوله هاي حفاري همواره نقش ...

2,500 تومان

ارتعاشات آزاد تير تقويت شده با آلياژ حافظه‌دار

ارتعاشات آزاد تير تقويت شده با آلياژ حافظه‌دار

اخيرا با توسعه آلياژهاي حافظه‌دار (shape memory alloys) در قالب‌هايي مانند سيم، ميله و اشكال ديگر، شاهد استفاده روزافزون اين ماده هوشمند در صنايع مهندسي هستيم. اين مواد به دليل رفتار گرمايي، ...

2,500 تومان

ارائه يك سيستم آشوبي و طراحي كنترلربراي پايداري سيستم حول يك نقطه تعادل دلخواه

ارائه يك سيستم آشوبي و طراحي كنترلربراي پايداري سيستم حول يك نقطه تعادل دلخواه

در اين مقاله با توجه به كاربردهاي صنعتي و گسترده سيستم‌هاي آشوبي، معرفي ديناميك و كنترل يك سيستم آشوبي نمونه بررسي مي شود. ارائه ديناميك يك سيستم آشوبي، تحليل رفتار آن، پيش‌بيني وضعيت ...

2,500 تومان

اثرات ليزرهاي پالسي فرا كوتاه در معادله ي نرخ فرسايش بر روي محيط آب

اثرات ليزرهاي پالسي فرا كوتاه در معادله ي نرخ فرسايش بر روي محيط آب

براي درك بر همكنش ليزر –بافت و كاربردهاي ليزر در جراحي، بررسي فرسايش بافت هاي بيولوژيكي بوسيله پالس هاي ليزري فرا كوتاه در آب اهميت اساسي دارد. نتايج محاسبات ما در اين كار نشان مي دهد كه براي ...

2,500 تومان

اثرات افزودن نانو ذرات به جريان درون نانو كانالها با استفاده از روش شبيه سازي ديناميك مولكولي

اثرات افزودن نانو ذرات به جريان درون نانو كانالها با استفاده از روش شبيه سازي ديناميك مولكولي

امروزه شبيه سازيهاي رايانهاي به عنوان ابزاري مفيد در جهت فهم ما از سيستمها در مقياس ميكرو و نانو و استخراج خواص در اين مقياس، كمك شاياني نمودهاند. روشهاي مختلفي در مقياس ميكرو نانو ارائه شده ...

2,500 تومان

اثرات آب برروي رفتار و خواص سيليكون مورد استفاده در ساختار سيستم هاي الكترو مكانيكي (MEMS)

اثرات آب برروي رفتار و خواص سيليكون مورد استفاده در ساختار سيستم هاي الكترو مكانيكي (MEMS)

سيليكون ماده اي است كه در بيشتر سيستم هاي الكترو مكانيكي (mems) مورد استفاده قرار مي گيرد از اينرو رفتارهاي سيليكون درتماس با اب ، هوا و رطوبت در اين تحقيق مورد بررسي شده است .در قسمت اول قدرت شكست ...

2,500 تومان