جدیدترین فایل ها

بررسي اثرپارامتر ناهمگني بركمانش قطاع ورق حلقوي

بررسي اثرپارامتر ناهمگني بركمانش قطاع ورق حلقوي

در اين مقاله از يك روش تخميني موثر بنام روش مربعات ديفرانسيل تعميم يافته جهت بررسي كمانش قطاع ورق حلقوي از جنس مواد مدرج تابعي كه تحت بار فشاري روي لبه ها قرار دارد استفاده شده است. خواص ماده به ...

2,500 تومان

بررسي اثرات مسدود شدن كانال جريان كاتد بر انتقال اجزا در پيل سوختي غشا پليمري

بررسي اثرات مسدود شدن كانال جريان كاتد بر انتقال اجزا در پيل سوختي غشا پليمري

در اين مطالعه تغييرات هندسي كانال جريان كاتد پيل سوختي غشا پليمري، به شكلي كه قسمتي از آن با صفحه تيغه اي مسدود شده است را بررسي كرده و اثرات محدوديت ايجاد شده همراه با ضريب تخلخل هاي مختلف لايه ...

2,500 تومان

بررسي اثر فندانسيون الاستيك غيرخطي بر ناپايداري نانوسوييچ هاي دوبل در حضور نيروهاي درون مولكولي واندروالس

بررسي اثر فندانسيون الاستيك غيرخطي بر ناپايداري نانوسوييچ هاي دوبل در حضور نيروهاي درون مولكولي واندروالس

در اين تحقيق ناپايداري نانوعملگرهاي الكتروستاتيكي دوبل در حضور نيروهاي درون مولكولي واندروالس مورد مطالعه قرار گرفته است. در عملگر مورد مطالعه تير بر بستري از فندانسيون الاستيك غيرخطي قرار ...

2,500 تومان

بررسي اثر سطوح رابط فاق‌دار بر توزيع تنش ناشي از بار برشي در اتصالات چسبي تك‌لبه

بررسي اثر سطوح رابط فاق‌دار بر توزيع تنش ناشي از بار برشي در اتصالات چسبي تك‌لبه

اتصالات چسبي در بسياري از موارد ضعيف‌ترين قسمت سازه هستند و با استحكامي كمتر از قسمت‌هاي ديگر سازه ظرفيت تحمل بار سازه را كاهش مي‌دهند. لذا نياز به اتصالات چسبي مؤثرتر منجر به ساخت ...

2,500 تومان

بررسي اثر زاويه و مكان جت فن در تهويه طولي تونل هاي شهري

بررسي اثر زاويه و مكان جت فن در تهويه طولي تونل هاي شهري

در اين مقاله به شبيه‌سازي پراكندگي آلاينده‌هاي ناشي از دود اگزوز خودروها در يك تونل پرداخته مي شود و همچنين تأثير زاويه جت فن‌ها و فاصله آن‌ها از سقف بر توزيع آلاينده‌ها در تونل ...

2,500 تومان

بررسي اثر دما و فشار راكتور اختلاط كاملاً بسته بر روي تاخير زماني احتراق درسوخت‌هاي هيدروكربني

بررسي اثر دما و فشار راكتور اختلاط كاملاً بسته بر روي تاخير زماني احتراق درسوخت‌هاي هيدروكربني

به منظور محدود كردن ميزان نشر آلاينده‌ها و فهم پارامترهاي مرتبط با احتراق خود به خودي براي صنايع توربين و اتومبيل، مطالعه جهت پيشگويي زمان تأخير احتراق از اهميت بالايي برخوردار است. در اين ...

2,500 تومان

بررسي اثر طول ناحيه تغيير شكل قالب بر دقت ابعادي در فرايند كشش لوله با تبديل مقطع دايره به مستطيل

بررسي اثر طول ناحيه تغيير شكل قالب بر دقت ابعادي در فرايند كشش لوله با تبديل مقطع دايره به مستطيل

لوله ها با سطح مقطع چند ضلعي منتظم استفاده فراواني در صنعت هوا و فضا و سازه هاي سبك دارند. در اين فرايند لوله با مقطع دايروي با عبور از داخل قالب مخروطي به مقطع مورد نظر و ابعاد دلخواه تبديل مي ...

2,500 تومان

بررسي اثر پارامترهاي فرآيند تراشكاري بر سايش ابزار TNMG1604

بررسي اثر پارامترهاي فرآيند تراشكاري بر سايش ابزار TNMG1604

عمر ابزار يكي از پارامترهاي مهم در فرآيندهاي ماشينكاري مي باشد. پارامترهاي اين فرآيند اثرات متفاوتي را بر سايش ابزار دارد. از اين رو يكي از مشكلاتي كه با اين فرآيند آميخته است انتخاب ...

2,500 تومان

بررسي اثر اصطكاك لاستيك در فرآيند كاوكاري موضعي لوله توسط بالشتك لاستيكي

بررسي اثر اصطكاك لاستيك در فرآيند كاوكاري موضعي لوله توسط بالشتك لاستيكي

استفاده از لايه هاي انعطاف پذير در فرم دهي ورقهاي فلزي يكي از روش هايي است كه امروژه بطور وسيعي مورد توجه قرار گرفته است. اما كيفيت بهره گيري از اين روش تحت تاثير پارامتر هاي متفاوتي نظير جنس و ...

2,500 تومان

بررسي اتصال تك پله اي چسبي ماده مركب گرافيت-اپوكسي به فلز تحت كشش

بررسي اتصال تك پله اي چسبي ماده مركب گرافيت-اپوكسي به فلز تحت كشش

اين مقاله به بررسي تنش برشي در لايه چسبي يك اتصال تك پله كه يك ماده مركب تك لايه ارتوتروپيك را در كنار يك فلز ايزوترپيك قرار مي-دهد مي پردازد. تحليل با كمك روابط الاستيسيته و در بعد طول اتصال ...

2,500 تومان

بررسي ارتعاشات آزاد تيرهاي فرومغناطيس واقع در ميدان مغناطيسي

بررسي ارتعاشات آزاد تيرهاي فرومغناطيس واقع در ميدان مغناطيسي

در اين مقاله ، معادلات حاكم بر ارتعاشات آزاد تير فرو مغناطيس واقع در ميدان مغناطيسي ثابت با استفاده از تئوري اولر استخراج شده و فركانسهاي طبيعي با استفاده از حل دقيق معادله با شرايط مرزي مختلف ...

2,500 تومان

برداشت انرژی الکتریکی از ارتعاشات ایرفویل در شرایط آیرودینامیکی شبه‌پایدار به کمک سیستم کوپل پیزوالکتریک و الکترومغناطیس

برداشت انرژی الکتریکی از ارتعاشات ایرفویل در شرایط آیرودینامیکی شبه‌پایدار به کمک سیستم کوپل پیزوالکتریک و الکترومغناطیس

در سال‌های اخیر با توجه به رشد روزافزون وسایل و تجهیزات الکترونیکی توجه ویژه‌ای به تامین انرژی الکتریکی آنها می‌شود. در این بین حسگرهای بی‌سیم به عنوان تجهیزاتی که قابلیت ارسال ...

2,500 تومان