جدیدترین فایل ها

دانلودکتاب پره‌انترنی کشوری شهریور ۹۹ با پاسخ تشریحیpdf

دانلودکتاب پره‌انترنی کشوری شهریور ۹۹ با پاسخ تشریحیpdf

این کتاب شامل ۲۰۰ سؤال آزمون پره‌انترنی کشوری شهریور ۹۹ است که با پاسخ تشریحی و هم‌چنین ارجاعی به کتاب ژلوفن هر درس تهیه شده و منبع مناسبی برای مرور و جمع‌بندی قبل از آزمون پره‌انترنی ...

12,000 تومان

پاورپوینت درس ششم هدیه ها چهارم دبستان حرمی با دو گنبد

پاورپوینت درس ششم هدیه ها چهارم دبستان حرمی با دو گنبد

توضیحات : پاورپوینت درس ششم هدیه ها چهارم دبستان حرمی با دو گنبد 17 اسلاید قابل ویرایش   فهرست مطالب پاورپوینت : اهداف درس مفاهیم کلیدی متن اصلی آموزش و توضیحات درس .. متن اصلی پاورپوینت ...

3,000 تومان

دانلود رایگان فایل در باب معیار ذوق و تراژدی با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل در باب معیار ذوق و تراژدی با فرمت pdf

معرفی کتاب:(در باب معیار ذوق و تراژدی) ااین کتااب(در باب معیار ذوق و تراژدی) شاامل دو مقاله هست بررگرفته ااز کتااب "درر بااب معیاار ذوق و مقاالات دیگرر" ااز دیوید هیوم که درر دو بخش "درر بااب ...

5,700 تومان

دانلود رایگان فایل تاریخ مغول: از حمله‌ی چنگیز تا تشکیل دولت تیموری با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل تاریخ مغول: از حمله‌ی چنگیز تا تشکیل دولت تیموری با فرمت pdf

معرفی کتاب:(تاریخ مغول: از حمله‌ی چنگیز تا تشکیل دولت تیموری) (تاریخ مغول: از حمله‌ی چنگیز تا تشکیل دولت تیموری)تااریخ مغول کتاابی نوشته عبااس ااقباال آاشتیاانی هست که شاامل تااریخ اایراان ...

5,700 تومان

دانلود رایگان فایل ضمیر پنهان با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل ضمیر پنهان با فرمت pdf

معرفی کتاب:(ضمیر پنهان) (ضمیر پنهان)یا نفسِ نامکشوف پاسخ‌گوی مسایل بحران جهانی فعلی هست. ااین ااثر شااید موثررتررین و پیش‌گویاانه‌تررین کتااب یونگ به‌شماار رود. در جامعه ما، هیچ ...

5,700 تومان

دانلود رایگان فایل اندیشه یونگ با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل اندیشه یونگ با فرمت pdf

معرفی کتاب:اندیشه ی یونگ(شکل گیری و تشریح روانشناسی تحلیلی) (اندیشه یونگ)یونگ درر زمرره ی ااولین ااندیشمندانی بود که ااز رااه تدبیرر باا فروید به شکل گیرری مفااهیم نظرریه ی رواانکاوی یااری ...

5,700 تومان

دانلود رایگان فایل حیات فکری و سیاسی امامان شیعه (علیهم السلام) با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل حیات فکری و سیاسی امامان شیعه (علیهم السلام) با فرمت pdf

معرفی کتاب:(حیات فکری و سیاسی امامان شیعه (علیهم السلام)نسخه اسکن شده با کیفیت عالی حیاات فکرری و سیااسی ااماماان شیعه کتاابی درر تااریخ فکرری و سیااسی دواازده اامام نوشته ررسول جعفریان ...

5,700 تومان

دانلود رایگان فایل حقوق بشر برای کودکان با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل حقوق بشر برای کودکان با فرمت pdf

معرفی کتاب:(حقوق بشر برای کودکان) (حقوق بشر برای کودکان)حقوق کودک مجموعه‌اای ااز حقوق بشرر خااص کودکاان هست که برر پشتیباانی و نگهدااری ااز اافراد جواان تمررکز دارد[۱] کنواانسیون حقوق کودک ...

5,700 تومان

دانلود رایگان فایل سرگذشت حسن صباح و قلعه الموت با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل سرگذشت حسن صباح  و قلعه الموت با فرمت pdf

معرفی کتاب:(سرگذشت حسن صباح و قلعه الموت) این کتاب (سرگذشت حسن صباح و قلعه الموت)درمورد حسن صباح رهبر فرقه اسماعیلیان ست حیات و عقاید و رفتار و منش وی آمیزه ای از افسانه و راز و حقیقت هست که با ...

5,700 تومان

دانلود رایگان فایل جامع التواریخ با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل جامع التواریخ با فرمت pdf

معرفی کتاب:(جامع التواریخ)سامانیان، آل بویه و غزنویان جامع‌التواریخ یا تاریخ رشیدی، تاریخ غازانی، از آثار ارزشمند و قدیمی تاریخی به زبان پارسی دربارهٔ تاریخ، اسطوره‌ها، باورها و فرهنگ ...

5,700 تومان

دانلود رایگان فایل اسناد لانه جاسوسی)11 جلد با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل اسناد لانه جاسوسی)11 جلد با فرمت pdf

معرفی کتاب:(اسناد لانه جاسوسی)11 جلد مولف: مترجم: زبان:فارسی تعداد صفحات:9058 کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب:پی دی افpdf سفارش کتاب(pdfوچاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

5,700 تومان

دانلود رایگان فایل آرمانشهر (یوتوپیا) با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل آرمانشهر (یوتوپیا) با فرمت pdf

معرفی کتاب:(آرمانشهر (یوتوپیا)) (آرمانشهر (یوتوپیا))(به انگلیسی: Utopia) براای ااولین باار توسط تامس مورر درر سال ۱۵۱۶ درر کتاابی به هماان عنواان براای توصیف یک نظاام سیااسی بی‌عیب و نقص ااز ااین ...

5,700 تومان